Contracte d'obra, de xarxes d'aigües residuals, aigües pluvials i aigua potable, en el terme municipal de Selva.
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
15 de juliol de 2014
Estats
Anunci formalització contracte (97 KB)
Data publicació a la web: 9 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: a5f0b65c04cc4f78b32066c978115c4b2ec2b580
Arxius adjunts:
Acord d'adjudicació (106 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 14d7363de7cb28c608c1a334e0ce76a5f8531314
Plec de clàusules administratives particulars (192 KB)
Data publicació a la web: 15 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: b9bb5edf350931290b4b0c8984108f5fc96321e4
Data i hora de la valoració tècnica, de l'obertura del sobre 2 oferta econòmica i proposta d'adjudicació provisional (92 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 1ad08aa15604416f92408071f84fead92fedb3ee
Data i hora obertura del sobre núm. 3. Oferta tècnica (97 KB)
Data publicació a la web: 30 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 3e09a09d91249787a37b5e1704693c7d7913a59b
Nota informativa (97 KB)
Data publicació a la web: 21 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 05a76727605d2043779dd5f8c8df151130cb7a23
Projecte xarxes TM Selva. Part 3 (5.63 MB)
Data publicació a la web: 15 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: c6913609ad4b9d1ed2c65dc7909100a8a2b6d6ad
Projecte xarxes TM Selva. Part 1 (4.49 MB)
Data publicació a la web: 15 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: c2fbe5b9c5466ddc156eee7830995ae33617c2a5
Projecte xarxes TM Selva. Part 2 (7.45 MB)
Data publicació a la web: 15 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 38ce100c6a287928e1dadbf0e1b0951ff786a2eb