Contracte de Serveis, de Gestoria, Assessoria Laboral i juídic-laboral
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
6 de novembre de 2014
Estats
Acord d'adjudicació (97 KB)
Data publicació a la web: 17 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 0601e0cd7e60c25d405ac631109d389e9a46555d
Anunci formalització del contracte (95 KB)
Data publicació a la web: 30 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: ad72bacfeec756ca460c1c25a52cc0f28298d8b3
Arxius adjunts:
Examen de l'oferta presentada pel primer classicat (82 KB)
Data publicació a la web: 16 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 9e765425da464a10f6b3677cf76a39cef8217207
ODRE DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ (97 KB)
Data publicació a la web: 5 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 80b535a38de0c3abba8813fcbfa3cbc7b7fd4625
Nota informativa, obertura sobre núm. 2 (316 KB)
Data publicació a la web: 1 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: cc5c621b3cee1194e14754263f22450762070db5
Nota informativa (23 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 9abcfd716dcd8acc0894226318fa0973c0220a4a
Plec de prescripcions tècniques (46 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: c7ee9b0cb822312c0a3c1a14a4bc6ab5f21b0362
Plec de clàusules administratives particulars (138 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: b7eb78b4eb99f92d60aec5909a7649f379f4fb65
Anunci del BOIB de la publicació de la licitació (649 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: e2fdf87c8963bafe5a563539eec41a24c248b061