Serveis d'assessoria jurídica en matèria d'urbanisme i activitats
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
7 d'agost de 2015
Arxius adjunts:
Anunci de formalització (293 KB)
Data publicació a la web: 2 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: fd8c31297f1f705f8ca5e93e5e5b8aa24bfbc21d
Resolució d'adjudicació (75 KB)
Data publicació a la web: 21 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 51084e40c390f3d2fe8a4a5d1b33d0d437f820c7
Acta Mesa de Contractació proposta d'adjudicació (783 KB)
Data publicació a la web: 14 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 94da276efb3bb435ada5c2999cb1cb5116058a69
Nota informativa, data hora i lloc obertura sobre núm. 2 (95 KB)
Data publicació a la web: 7 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 02fe5e93f6bc3063ed768ed67a58b11d878dee36
Admissió proposicions (92 KB)
Data publicació a la web: 3 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 5bc00592f56710efdd0c72e7a927673855f3a291
Plec de Clàusules Administratives Particulars (177 KB)
Data publicació a la web: 10 d'agost de 2015
Emprenta digital SHA1: 732d989f95ee50093e407769ea49e37aecb1b65c
Anunci de licitació (els terminis de presentació de proposicions computen des de la data d'anunci al BOIB) (97 KB)
Data publicació a la web: 10 d'agost de 2015
Emprenta digital SHA1: 191eea28ebb8e64fc2358a9e55e64a804573df49