Contracte de subministrament mitjançant lísing de camió grua
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
3 de setembre de 2016
Data publicació a la web:
9 d'agost de 2016
Arxius adjunts:
4 Diligència de licitació deserta (173 KB)
Data publicació a la web: 7 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c69eb2dd65ba405fa3c1b135964b39c9e099316c
3 Plec prescripcions tècniques (111 KB)
Data publicació a la web: 9 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: c2b6d646b90dc004dc957df563173891b0859407
2 Plec de clàusules administratives particulars (300 KB)
Data publicació a la web: 9 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 3890492ce9cee4e52e8bef6cb10a5836c47c7632
1 Anunci licitació BOIB (146 KB)
Data publicació a la web: 9 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: f848e86fec868f43d68df209fa5d6e46ba43304c