Contracte de subministrament de camió grua mitjançant lísing Exp: 16-2/2016
Número d'expedient:
Exp: 16-2/2016
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 de setembre de 2016
Data publicació a la web:
8 de setembre de 2016
Arxius adjunts:
4 Decret d'anul·lació i deixar sense efectes la licitació (447 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: b43063ef764f09909071d773dc12dd9c6856c670
3 Plec prescripcions tècniques (152 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: b28ce19e1b3c9b0316c613e2f21d21b8f1b9b83e
2 Plec de clàusules administratives particulars (293 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 30e600b50e268387e6295c284eb47456dea51ac0
1 Anunci BOIB 9 de setembre (143 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ecddf78435b8be3b1f064a6e0e4c810f9eaf495e