Contracte d'obra del "Projecte d'instal·lació d'ascensor per a la millora en accessibilitat a l'Ajuntament de Selva"
Número d'expedient:
49-2/2016
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
15 de març de 2017
Data publicació a la web:
26 de gener de 2017
Arxius adjunts:
17. Anunci de formalització del contracte d'obra "Projecte d'instal·lació ascensor Ajuntament" (215 KB)
Data publicació a la web: 20 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 1b5b63850c570c8b4106afb0f29cacc8d5b4dbd8
14. Acta de la mesa donar compte sobre 4 i obertura dels sobres 3 i 2 (1.01 MB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: ec6c044b5d3fa847737d90d4b500d6b1e7e2f5d6
13. Acta de la Mesa de Contractació a la qual es dóna compte dels contractistes admesos i obertura del sobre 4 (360 KB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: f3b79dd4b07cba4a2ca0f8e2c4c6cec22ecb2065
16. Anunci del resultat de l'adjudicació del contracte d'obra (448 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2017
"Projecte d'Instal·lació d'Ascensor per a la millora en Accessibilitat a l'Ajuntament de Selva"
Emprenta digital SHA1: 3b371891bc8fb4a1281dd52b83a7286705bd32f6
15. Acte de la mesa de contractació per la qual s'eleva a l'òrgan de contractació proposta d'adjudicació (381 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 7c5fc4b5228268ee8b513db7eb4d94166cecf4df
12. Anunci de la convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres 4 i 3-2 en actes públics. (180 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 7b1a43e12dd40a0df24b074c6c4d5809bc03fcfe
11. Acta de constitució de la Mesa de Contractació i obertura sobre 1 (443 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 6c9c8e5b9c687e0f1c5de640ba170c1fde651735
10. Plec de prescripcions tècniques (Projecte) (2.85 MB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 232bef2805fd429d62bb790f8722b35e85432c55
9. Plecs de clàusules administratives particulars (344 KB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 0c13a7a43ee1b3c2735fa1b791917da1593bcf11
8. Nou anunci de licitació, BOIB 23 de febrer de 2017 (139 KB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: d0a54946262f613cac3531eff7bb06c64317cc00
7. Acord de la Junta de Govern Local per la qual es deixen sense efecte els Plecs aprovats en data 23 de gener de 2017 i s'aproven els nous Plecs que regiran la licitació (1000 KB)
Data publicació a la web: 16 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 56aca03844c5bb1f94c3244ca18b321bc3d3b159
6 Medició projecte ascensor en format bc3 (1.49 MB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 470ce935f8a723844966d96410cbb1fd7592af67
5 Rectificació errada material, termini presentació proposicions 13 dies hàbils (132 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 14cb8e22a508928c5bca79c8ea5872a681aee1f2
4 Rectificació errada material, termini presentació proposicions 13 dies hàbils (155 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: af4f563582afc84e19f19781e902af1b9ace1068
3 Plec prescripcions tècniques (projecte) (2.85 MB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 232bef2805fd429d62bb790f8722b35e85432c55
2 Plec de clàusules administratives particulars (337 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 70be3e02597ef0d1a96140781cbff16085bc3259
1 Anunci BOIB 26 de gener de 2017 (138 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 5907e8b056548de0e5fe41674270e387ade9ec8f