Contracte subministrament vehicle amb canastra elevadora
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 de gener de 2018
Data publicació a la web:
9 de gener de 2018
Arxius adjunts:
6 Acta mesa contractació d'obertura sobre núm. 2 de proposta econòmica (529 KB)
Data publicació a la web: 21 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 7dbac13d7edfd256cdb6579be3ddbbc668518322
5 Acta mesa contractació d'obertura sobre núm. 3 de proposta tècnica (401 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: eba8cbde423ece941bbf424a4bf2315308eda0fc
4 Acta de constitució de la mesa de contractació i qualif. de la documentació admtiva. (408 KB)
Data publicació a la web: 7 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: e84860584bffb1a9e1bf496494f6eca542512971
3 Plec prescripcions tècniques (109 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: f7e27de8efda65bb89ac1691c02da0055b5c0109
2 Plec de clàusules administratives particulars (335 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 3dc1d468517ff31ec6c0544c3a54c425420ca8fe
1 Anunci BOIB 9 de gener de 2018 (150 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: ba7fffee060f4ea3ad9fae4d6be62df5e4ddedb4