APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LLOGUER D'ELEMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL
D'acord amb l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'anuncia que l'Ajuntament de Selva, en la sessió del Ple de 14 d'abril de 2015, va aprovar inicialment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a lloguer d'elements de titularitat municipal L'expedient tramitat per adoptar l'acord d'aprovació provisional esmentat s'ha d'exposar al públic durant un termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant el termini d'exposició pública, les persones interessades poden examinar l'expedient a les oficines de l'Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no es presenti cap reclamació, els acords provisionals esdevindran definitius.

Selva, 15 d'abril de 2015 El batle Joan Rotger Seguí

BOIB NÚM. 56 DE 18 D'ABRIL DE 2015
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços