CONCURS PER A LA CREACIÓ DE DUES PLACES DE TAXI
L'AJUNTAMENT INFORMA:

L'Ajuntament de Selva ha tret a concurs dues llicències de transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turisme, taxi.

El Plec de Clàusules Administratives que han de regir l'adjudicació d'aquest concurs estan penjades al Perfil del Contractant de la web de l'Ajuntament (www.ajselva.net), així com també estan exposades en el taurell d'anuncis de l'Ajuntament.

Els interessats poden presentar sol·licituds en el termini de 15 dies naturals, des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOIB.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços