CRIDA A LA POBLACIÓ AL CONSUM MODERAT D'AIGUA POTABLE
Degut a la possible alerta hidrològica per manca de pluges.
LA MANCA DE PLUGES QUE PATEIX ACTUALMENT MALLORCA, INCIDEIX NEGATIVAMENT EN LA RECUPERACIÓ DELS NIVELLS D'AIGUA POTABLE DELS AQÜÍFERS SUBMINISTRADORS DE SELVA, CAIMARI, MOSCARI I BINIAMAR. AQUESTA SITUACIÓ HA POSAT EN ALERTA A L'AJUNTAMENT I A L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA AIGÜES DEL MUNICIPI DE SELVA, QUE MOTIVA AQUESTA CRIDA A L'ÚS MODERAT DEL PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE I HABILITAR ELS DIPÒSITS D'AIGUA DE LES VIVENDES QUE PERMETIN DISPOSAR DE RESERVA D'AIGUA.

GESTIONS AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS SOBRE LA SITUACIÓ DEL AQÜÍFERS, RECERCA I INTERVENCIÓ EN FUITES DE LA XARXA I ADOPTAR MESURES D'ESTALVI SÓN ACCIONS DUTES A TERME PER L'AJUNTAMENT I L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA.

AMB LA FINALITAT DE GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL SERVEI I PER AFRONTAR L'ACTUAL SEQUERA, ENS OBLIGA A DEMANAR A LA POBLACIÓ:

CONCIENCIACIÓ EN L'ÚS MODERAT D'AIGUA POTABLE.

LIMITAR A USOS DOMÈSTICS EL CONSUM D'AIGUA POTABLE.

TENIR EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT PER RESERVA D'AIGUA ELS DIPÒSITS O CISTERNES DE LES VIVENDES.

Selva, a 27 DE GENER DE 2016
El Batle

Signat Joan Rotger Seguí
Bookmark and Share

Dokumente zum Herunterladen und Links