L'AJUNTAMENT INFORMA: AIGUA POTABLE APTE PER EL CONSUM HUMÀ


En el ple de l'Ajuntament de dia 13/09/16, un ciutadà aportà una analítica d'una mostra d'aigua potable realitzada a un domicili del carrer Tarongers de Selva el dia 18/05/16 pel laboratori Bartomeu Adrover en la que apareixien indicadors per damunt dels límits admisibles: coliformes, E.Coli i pseudomonas aeruginosa.

Immediatament es revisà l'analítica periòdica que du a terme l'empresa concessionària Aigües del Municipi de Selva SL, dins el pla anual de control i que es publica al sistema d'informació nacional de consum (sinac.msc.es), sent el RESULTAT D'APTE PER EL CONSUM HUMÀ, conforme la comunicació feta per l'empresa a l'Ajuntament el dia 16/09/16.

També l'ajuntament el 14/09/16 encarregà al laboratori Centre de Biologia Aplicada SL, la pràctica d'anàlisis què, entregats a l'Ajuntament el 19/09/16, donen el resultat d'absència total dels indicadors abans esmentats, sent l'aigua potable apte per el consum humà.

L'Ajuntament du i durà a terme el seguiment per garantir la qualitat i salubritat del subministrament d'aigua potable.
Bookmark and Share

Downloadable documents and links