APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/2015 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
La intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb els articles 177.2 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, exposa al públic, la modificació de crèdit 22/2015 per crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions del pressupost vigent, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 14 d'abril de 2015.

Les persones interessades, que estiguin legitimades d'acord amb l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i pels motius taxativament enumerats en el punt 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils des de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

Oficina de presentació: registre general.

Òrgan al qual es reclama: Ple Ajuntament.

Si no se presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar un altre acord.

Selva, 15 d'abril de 2015 El batle Joan Rotger Seguí

BOIB NÚM. 56 DE 18 D'ABRIL DE 2015
Bookmark and Share

Documentos de descarga y enlaces