CERTIFICATS DE RESIDENCIA PER VIATJAR - INFORMACIÓ
Per a tots els vols que es realitzin a partir de dia 1 DE SETEMBRE DE 2012 els residents en territoris no peninsulars que desitgin acollir-se a la bonificació hauran d'acreditar la seva residència mitjançant els següents documents:

Ciutadans espanyols: Certificat de residència expedit per l'Ajuntament, acompanyat del Document Nacional d'Identitat com a document identificatiu. Per als ciutadans espanyols menors de 14 anys que no tenguin DNI, només serà necessari presentar el certificat de residència de l'Ajuntament.

Ciutadans estrangers: Certificat de residència de l'Ajuntament, acompanyat del document nacional d'identitat o passaport com a document identificatiu.

Aquests documents només seran eficaços a efectes d'acreditació de la residència, quan estiguin en vigor.

A partir de dia 1 de setembre de 2012 ASSEGUREU-VOS de viatjar amb el certificat i els documents identificatius (DNI per als ciutadans espanyols, passaport o document nacional d'identitat pels ciutadans estrangers). Si no podeu acreditar la residència o la identitat no podreu volar amb el bitllet que heu adquirit.
Bookmark and Share