Serveis oferts pel Patronat de l'Agrupació pro-minusvàlids psíquics de la Comarca d'Inca
El Patronat de l'Agrupació Pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d'Inca, és una associació sense ànim de guany amb personalitat jurídica pròpia. Constituida a l’any 1975, que ofereix serveis a les Persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies durant totes les etapes de la vida.

Compta amb més de 160 usuaris i uns 130 treballadors.

Què feim?

Millorar la qualitat de vida de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI) de la Comarca d’Inca i dels Familiars.

Donar resposta a les necessitats i desitjos de les persones amb DI i els familiars, amb un funcionament basat en principis de Qualitat.

Aconseguir la plena satisfacció de les necessitats del client tant explícites com implícites, mitjançant una relació personalitzada i una atenció contínua en un procés de col·laboració durant les activitats.

La millora contínua en el desenvolupament dels processos i la idoneïtat dels serveis prestats per l’ Entitat.

Proveir tots els recursos necessaris per garantir un òptim ambient de treball a les instal·lacions.

Promoure la comunicació i la cooperació entre el personal de l’Entitat, fomentant suggerències i propostes de millora.

Promoure la cooperació amb els col·laboradors i proveïdors de l’Entitat amb l’objectiu d’ establir acords mútuament beneficiosos.

Per a més informació entra a la nostra pàgina web patronatjoan23.org/
Bookmark and Share