Ordenança reguladora del fraccionament o ajornament de deutes tributàries i sancions.


Source URL: http://www.ajselva.net/arxius-i-documents/ordenances-reguladores-i-reglaments/ordenanca-reguladora-del-fraccionament-o