Reglament sobre l'ús de la factura electrònica de l'Ajuntament de Selva


Source URL: http://www.ajselva.net/arxius-i-documents/ordenances-reguladores-i-reglaments/reglament-sobre-lus-de-la-factura