Convocatòria sessió de la corporació del Ple de l'Ajuntament

14-Juny-2019
A celebrar el proper 15 de juny a les 10.30 hores.
1. Formació de la Mesa d'edat la qual presidirà la sessió, formada pel regidor de major edat i el de menor edat dels presents.
2. Comprovació per la Mesa d'edat de les credencials i de la presentació de declaracions d'interessos i béns.
3. Declaració de constitució de la Corporació, si assisteixen, al manco, els membres que conformin la majoria absoluta de la mateixa.
4. Presa de possesió dels regidors mitjançant jurament o promesa de l'acatament de la Constitució.
5. Elecció de batle.
6. Proclamació de batle i presa de possessió del mateix.
7. Posada a disposició dels regidors presents de l'Inventari Municipal i de l'Acta d'Arqueig extraordinari.