2019-10-25 BOIB Publicació inicial Exp. 483-2019 modificació de crèdits a càrrec al romanent líquid de tresoreria


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/edictes/2019-10-25-boib-publicacio-inicial-exp-483-2019-modificacio-de-credits