Incorporació de romanents

16-Novembre-2021
El Ple de 10 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria. 

Una vegada aprovat inicialment, es sotmet a informació pública pel termini de quinze (15) dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.