Obres Torrent Sa Mosquera de Caimari

15-Novembre-2021
El Ple del passat 10 de novembre de 2021 va acordar  l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns i drets necessaris per a la realització de les obres d’execució del Projecte de retirada de canonades de sanejament del llit del torrent de Sa Mosquera de Caimari  millora del proveïment i drenatge en carrers confrontants.

Per això es  fa pública la  relació de propietaris i béns afectats (annex I), perquè dins del termini de quinze (15) dies, comptats a partir del següent a la inserció en el Butlletí Oficial de les  Illes Balears (BOIB núm. 157 de 13 de novembre de 2021) , puguin els interessats  formular al·legacions, aportant quantes dades permetin la rectificació dels possibles  errors  en  l'esmentada  relació.