DEPARTAMENT D’URBANISME

NORMATIVA APLICABLE

El municipi de Selva no disposa de planejament urbanístic municipal, mentrestant :

- En SÒL URBÀ s’apliquen les normes urbanístiques recollides a la Disposició transitòria setzena de la Llei 6/1999 de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears.

- En SÒL RÚSTIC és d’aplicació el Pla territorial insular de Mallorca i les seves normes d’ordenació

És també d’aplicació tota la normativa supramunicipal en matèria d'ordenació territorial i urbanisme que resulti d'aplicació, entre les quals es poden destacar:

 •  
  • Llei 12/2017, de 20 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. Publicada al BOIB num.160 de 29 de desembre de 2017.
  • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca. (transitòriament continua sent vigent en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017 d'urbanisme de les Illes Balears i la resta de disposicions)
  • Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears.
  • Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes.
  • Decret 19/2007 de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana.
  • Llei 8/2012, de 19 de Juliol, del turisme de les Illes Balears.
  • Decret 145/1997, de 21 Novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

En qualsevol cas, cal fer esment especial a les normes d'aplicació directe de l'article 68 de la Llei 12/2017, de 20 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. ( Publicada al BOIB num.160 de 29 de desembre de 2017).


 

Per a dubtes i qüestions urbanístiques pot contactar per telèfon al 971 51 50 06 o es pot adreçar al departament d'urbanisme de l'Ajuntament de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores.

Per a consultes amb l'arquitecte municipal cal demanar cita a través de https://selva.sedelectronica.es/citaprevia.1

Podrà ampliar informació cartogràfica a la web plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balear(http://www.ideib.es)

Per a informació cadastral es pot adreçar a http://www.sedecatastro.gob.es .Amb el el seu certificat digital reconegut vostè pot accedir a les dades cadastrals de les seves propietats.

 

Source URL: https://www.ajselva.net/node/3668