Història - Moscari

El nom de Moscari ja apareix citat com a Moscàritx l’any 1230. Però l’etimologia del nom resulta problemàtica: mentre Josep Mascaró Pasarius l’ha considerat derivat del llatí MUSCUS, “molsa”, el filòleg Joan Coromines opina que prové del llatí MUSCA, “mosca”, passant per MUSCARIA, “mosquera”, “arbust”, pel que Moscari, seguint aquesta hipòtesi, hauria significat originàriament lloc on neixen moltes d’aquestes plantes mosqueres; en canvi, el també lingüista Alvaro Galmés de Fuentes, partint del mateix MUSCUS llatí, l’interpreta com a “mesc” o “almesc”, en el sentit de lloc on neixen plantes almescades o flors amb olor d’almesc. En qualsevol cas, és un mossarabisme semblant a Caimàritx, Costitx, etc. que ja en el segle XIV perdé la terminació –tx.

Font:Moscari i el seu districte, d’Antoni Ordinas Garau, Antoni París Morey i Francesca Rotger Moyá.